Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Modlitwy do Matki Bożej Bazylianki

Modlitwa

Matko Boża Bazylianko, Królowo Polskich Kresów, która z woli Bożej obrałaś Tron swój u nas, na ziemi lipskiej - uwielbiamy Cię, czcimy i błogosławimy.
Dziękujemy Bogu, że Cię tu posłał, abyś była dla nas Miłosierną Matką Jedności i Pokoju - uwielbiamy Cię, czcimy i błogosławimy.
Polecamy Ci nasze rodziny, by żyły w zdrowiu, zgodzie i miłości wzajemnej - uwielbiamy Cię, czcimy i błogosławimy.
Utwierdź je w bogobojności i wszystkich cnotach świętych - uwielbiamy Cię, czcimy i błogosławimy.
Niech dzięki Twemu wstawiennictwu wzrasta w nas chwała Boża i wypełnia się Jego święta, zbawcza wola. Przez Chrystusa Pana Naszego.  Amen.


NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BAZYLIANKI

Matko Boża Bazylianko! O, Matuchno nasza! Z naszymi Aniołami Stróżami klękamy przed Tobą. Cieszymy się, że jesteśmy u Ciebie w Twoim Sanktuarium. Otwieramy szeroko swe serca przed Tobą i serdecznie witamy Cię na tym świętym miejscu jako naszą Matkę i Królową Ziemi Lipskiej. Dziękujemy Ci za miłość, za to, że dałaś nam możliwość nawiedzenia Ciebie. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski. Z wielką ufnością wołamy do Ciebie: weź w swą opiekę nas wszystkich, przygarnij do serca rodziny nasze, by żyły w zdrowiu, zgodzie i miłości wzajemnej, i by nikogo z nas nie zabrakło kiedyś w niebie. Nawróć grzeszników, uzdrów naszych chorych, pociesz cierpiących. Spojrzyj z miłością na wszystkich, którzy składają prośby do Ciebie i wysłuchaj ich. Matko Boża Bazylianko, bądź nam Matką przez całe nasze życie, abyśmy ciesząc się widokiem Twego cudownego Obrazu, mogli kiedyś cieszyć się oglądaniem oblicza Twojego Syna razem z Tobą w niebie już na zawsze. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.


LITANIA DO MATKI BOŻEJ BAZYLIANKI

 

Kyrie,  eleison - Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas- Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże- zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże- zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże- zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże- zmiłuj się nad nami.

- Matko Boża Bazylianko – módl się za nami
- Matko Boga i Człowieka
- Matko ucząca miłości
- Matko ucząca wyrozumiałości
- Matko ucząca cierpliwości
- Źródło życia i świętości
- Źródło wszelkiej pociechy
- Matko nasza najlepsza
- Pośredniczko nasza u Boga
- Szafarko łask wszelkich
- Poręko naszego zbawienia
- Kotwico naszej nadziei
- Umocnienie słabych
- Ucieczko uciśnionych
- Żywicielko głodnych
- Opatrzności ubogich
- Ucieczko grzesznych
- Cudowna Lekarko w chorobach
- Nadziejo zrozpaczonych
- Cudowna Drogo wychodzących z nałogów
- Strażniczko ognisk rodzinnych
- Czuła Matko sierot i opuszczonych
- Matko biednych i potrzebujących pomocy
- Pani naszych losów
- Wybawicielko kuszonych
- Podtrzymująca upadających
- Matko Bolesną nazwana
- Matko Miłości Pięknej
- Matko wnosząca zgodę i pokój w nasze serca
- Opiekunko młodych
- Mistrzyni modlitwy
- Patronko powołań
- Przewodniczko pewna do nieba
- Obrono nasza na sądzie
- Wybawicielko z czyśćca
- Bramo niebieska
- Wspomożenie wiernych
- Królowo Aniołów
- Królowo Wniebowzięta
- Królowo Różańca Świętego
- Królowo Polski
- Królowo Świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- zmiłuj się nad nami.

-Módl się za nami, Matko Boża Bazylianko
-Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam wiernym sługom Twoim, Cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Matki Bożej Bazylianki, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośby…

( po każdej odmówić Zdrowaś Maryjo… )

*należy dodać:

- o powołania do Seminarium Duchownego w Ełku,

-o powołania z naszej parafii,

-o kanonizację bł. Marianny Biernackiej, by matki spodziewające się dziecka i dzieci w łonach matek otrzymały w Niej swoją opiekunkę.

………………………………………………………...

Matko Boża Bazylianko! Ufni w Twoją matczyną dobroć i wstawiennictwo u Syna Twego, zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy i błagania. Polecamy Ci wszystkie nasze sprawy; nasze rodziny oraz wszystkie dzieci narodu polskiego, żyjące w kraju i na całym świecie.

Za Twoją obecność w tym Cudownym Obrazie, za niezliczone łaski, których hojnie udzielasz nam od lat - dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Za Twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz nas, prowadząc do Syna Swojego, umacniając wiarę w naszych sercach, nawracając grzeszników, lecząc i pocieszając chorych- dziękujemy Ci, Matko Boża Bazylianko!

Za to, że przez zaniedbania w wierze i obojętność religijną tak często odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości - Przepraszamy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Za to, że tak często zamknięci w kręgu własnych spraw nie widzieliśmy potrzeb naszych głodnych, bezdomnych, chorych i smutnych braci - przepraszamy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty Obraz obecna jesteś w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i pomoc  w doświadczeniach, kłopotach i trudnościach codziennych - wysławiamy i miłujemy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary, Matko Boża Bazylianko, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.

Kiedy czujemy się samotni, opuszczeni i zagrożeni, Matko Boża Bazylianko, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.

W niebezpieczeństwie ulegania nałogom i grzechom, Matko Boża Bazylianko, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.

Abyś nadal królowała w naszym życiu osobistym i rodzinnym- prosimy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Abyś wyjednała nam u Syna Twojego łaski, o które Cię błagamy- prosimy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Na zakończenie: Pod Twoją Obronę…

Apel Jasnogórski

Błogosławieństwo


III
MODLITWA ZAWIERZENIA

Matko Boża Bazylianko ,, Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!...”. Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dzisiaj na miejscu wybranym i szczególnie przez Ciebie, Matuchno, miłowanym.

Pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w Tym poświęceniu za świat, za ludzkość, za naszą parafię które tylko w Jego Boskim sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić!

Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego ,,nie dostaje cierpieniom Chrystusa”(Kol 1,24).

Niechże więc będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości. Niech będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień po dniu, z niewyczerpaną hojnością przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn Jezus (por. J 2,5), dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią.

Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi, całą naszą parafię i wszystkich, którzy do Ciebie przybywają, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogę ku przyszłości.

Od głodu i wojny - wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny - wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania - wybaw nas!
Od nienawiści, od podeptania godności dziecka Bożego- wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym- wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań - wybaw nas!
Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich- wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu- wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej.
Niech powstrzyma zło!
Niech przetworzy sumienia!


POWIERZENIE SIEBIE I ŚWIATA MATCE BOŻEJ BAZYLIANCE

I .
Matko Odkupiciela! Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprostsza, Tyś jest przychodnią bramą do raju wiecznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.

Dziś, zgromadzeni u Twych stóp, Matko Chrystusowa i Matko Kościoła, raz jeszcze zwracamy się do Ciebie, aby podziękować za wszystko coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat dla Kościoła, dla każdego z nas i dla całej ludzkości. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko! Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko Misyjnego Kościoła- krocząc drogami ziemi w trzecim millenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko ludzi- dziękujemy Ci za powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii i za Twoją nieustanną opiekę nad nimi. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko naszego Narodu - dziękujemy Ci za wolność naszej Ojczyzny, za niespodziewane przemiany, które niech przywrócą wiarę w lepszą  przyszłość naszego narodu. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko życia- dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko życia - dziękujemy Ci za to że jesteś przy każdym z nas, że ciągle czujemy Twoją opiekuńczą obecność. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko każdego człowieka- walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

II .
Okaż, że jesteś Matką
- Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Matko miłości doskonałej.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Matko nadziei i pokoju.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Święta Matko Odkupiciela.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Nie przestawaj okazywać, że jesteś Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie, każdy z nas potrzebuje Ciebie.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej.
- Okaż, że jesteś Matką.

III.
Bądź nam towarzyszką drogi

Matko nadziei :
- Bądź towarzyszką drogi człowieka XXI wieku.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź z dziećmi i młodzieżą .
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką drogi wszystkich narodów.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód, nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką.
- Bądź nam towarzyszką drogi.

IV.
Okaż, że jesteś Matką

Matko ubogich:
- Tego, który umiera z głodu.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, który jest śmiertelnie chory.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, kto nie znajduje pracy.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, który jest bezdomny i nie ma gdzie się schronić.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tym, którzy czują się samotni, opuszczeni i zapomniani.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tym, którzy są pomawiani, oczerniani i nierozumiani.
- Okaż, że jesteś Matką.

 V.
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
- Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
- Niechaj nadejdzie zrozumienie i szacunek pomiędzy domownikami, sąsiadami i narodami.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
- Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

VI .
Czuwaj, Maryjo

- Na czekającej nas jeszcze drodze.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad każdym z nas.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad odpowiedzialnymi za losy państw.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad naszą parafią i naszymi rodzinami.
- Czuwaj Maryjo.
- Na drodze nowej ewangelizacji naszej Ojczyzny i całej Europy.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad posługą następcy Piotra, który jest Sługą Ewangelii i ludzi, kierując ich ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad posługą naszych duszpasterzy, którzy nas prowadzą do Domu Ojca.
- Czuwaj Maryjo.

VII.
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością

- W kolegialnej jedności z pasterzami.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
- W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
- Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

VIII.
Wspomóż nas Maryjo

- Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka.
- Wspomóż nas Maryjo.
- Niechaj nie ciąży nam zmęczenie.
- Wspomóż nas Maryjo.
- Niech trud nie opóźnia naszych kroków.
- Wspomóż nas Maryjo.
- Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca.
- Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niechaj nikogo z nas nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty. Świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie. Czuwaj Bazylianko nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w niebie pełni radości oglądali Twego Syna. Amen.


ZAWIERZENIE SIEBIE MARYI BAZYLIANCE

O jakże wiele jet spraw Matko Boża Bazylianko, które przy tym spotkaniu powinienem wyrazić, nazwać po imieniu. O jakże wiele jest małżeństw                i rodzin, o których chciałbym Ci tu powiedzieć, Matko, po imieniu! Zawierzam Ci je wszystkie w milczeniu. Zawierzam Ci je wszystkie, o, Matko Boża Bazylianko, Ty sama najlepiej je znasz i wiesz, czego im najbardziej trzeba.

Czynię to na miejscu, które sama wybrałaś, skąd widać wszystkie rodziny, całą naszą parafię, całą naszą Ojczyznę, ale także Kościół cały w wymiarach krajów i kontynentów: cały w Twoim macierzyńskim Sercu. Ten Kościół cały, w świecie współczesnym i przyszłym, Kościół postawiony na drogach ludzi, ludów, narodów i ludzkości, oddaję tutaj Tobie, Matko Boża Bazylianko, i zawierzam z bezgraniczną ufnością.

Pod Twoją obronę....

 

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search