Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

 

Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego od 10 do 18 kwietnia 2020 r.

Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego od 10 do 18 kwietnia 2020 r.

Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.

DZIEŃ PIERWSZY

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku,                   w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

DZIEŃ DRUGI

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

DZIEŃ TRZECI

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

DZIEŃ CZWARTY

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich  w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

DZIEŃ PIĄTY

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

DZIEŃ SZÓSTY

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości  i miłosierdzia na wieki.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

DZIEŃ SIÓDMY

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały.

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

DZIEŃ ÓSMY

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja                      w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego (Dz. 1209–1229).

Koronka do Miłosierdzia Bożego…

Modlitwy do Matki Bożej Bazylianki

Modlitwa

Matko Boża Bazylianko, Królowo Polskich Kresów, która z woli Bożej obrałaś Tron swój u nas, na ziemi lipskiej - uwielbiamy Cię, czcimy i błogosławimy.
Dziękujemy Bogu, że Cię tu posłał, abyś była dla nas Miłosierną Matką Jedności i Pokoju - uwielbiamy Cię, czcimy i błogosławimy.
Polecamy Ci nasze rodziny, by żyły w zdrowiu, zgodzie i miłości wzajemnej - uwielbiamy Cię, czcimy i błogosławimy.
Utwierdź je w bogobojności i wszystkich cnotach świętych - uwielbiamy Cię, czcimy i błogosławimy.
Niech dzięki Twemu wstawiennictwu wzrasta w nas chwała Boża i wypełnia się Jego święta, zbawcza wola. Przez Chrystusa Pana Naszego.  Amen.


NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BAZYLIANKI

Matko Boża Bazylianko! O, Matuchno nasza! Z naszymi Aniołami Stróżami klękamy przed Tobą. Cieszymy się, że jesteśmy u Ciebie w Twoim Sanktuarium. Otwieramy szeroko swe serca przed Tobą i serdecznie witamy Cię na tym świętym miejscu jako naszą Matkę i Królową Ziemi Lipskiej. Dziękujemy Ci za miłość, za to, że dałaś nam możliwość nawiedzenia Ciebie. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski. Z wielką ufnością wołamy do Ciebie: weź w swą opiekę nas wszystkich, przygarnij do serca rodziny nasze, by żyły w zdrowiu, zgodzie i miłości wzajemnej, i by nikogo z nas nie zabrakło kiedyś w niebie. Nawróć grzeszników, uzdrów naszych chorych, pociesz cierpiących. Spojrzyj z miłością na wszystkich, którzy składają prośby do Ciebie i wysłuchaj ich. Matko Boża Bazylianko, bądź nam Matką przez całe nasze życie, abyśmy ciesząc się widokiem Twego cudownego Obrazu, mogli kiedyś cieszyć się oglądaniem oblicza Twojego Syna razem z Tobą w niebie już na zawsze. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.


LITANIA DO MATKI BOŻEJ BAZYLIANKI

 

Kyrie,  eleison - Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas- Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże- zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże- zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże- zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże- zmiłuj się nad nami.

- Matko Boża Bazylianko – módl się za nami
- Matko Boga i Człowieka
- Matko ucząca miłości
- Matko ucząca wyrozumiałości
- Matko ucząca cierpliwości
- Źródło życia i świętości
- Źródło wszelkiej pociechy
- Matko nasza najlepsza
- Pośredniczko nasza u Boga
- Szafarko łask wszelkich
- Poręko naszego zbawienia
- Kotwico naszej nadziei
- Umocnienie słabych
- Ucieczko uciśnionych
- Żywicielko głodnych
- Opatrzności ubogich
- Ucieczko grzesznych
- Cudowna Lekarko w chorobach
- Nadziejo zrozpaczonych
- Cudowna Drogo wychodzących z nałogów
- Strażniczko ognisk rodzinnych
- Czuła Matko sierot i opuszczonych
- Matko biednych i potrzebujących pomocy
- Pani naszych losów
- Wybawicielko kuszonych
- Podtrzymująca upadających
- Matko Bolesną nazwana
- Matko Miłości Pięknej
- Matko wnosząca zgodę i pokój w nasze serca
- Opiekunko młodych
- Mistrzyni modlitwy
- Patronko powołań
- Przewodniczko pewna do nieba
- Obrono nasza na sądzie
- Wybawicielko z czyśćca
- Bramo niebieska
- Wspomożenie wiernych
- Królowo Aniołów
- Królowo Wniebowzięta
- Królowo Różańca Świętego
- Królowo Polski
- Królowo Świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- zmiłuj się nad nami.

-Módl się za nami, Matko Boża Bazylianko
-Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam wiernym sługom Twoim, Cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Matki Bożej Bazylianki, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośby…

( po każdej odmówić Zdrowaś Maryjo… )

*należy dodać:

- o powołania do Seminarium Duchownego w Ełku,

-o powołania z naszej parafii,

-o kanonizację bł. Marianny Biernackiej, by matki spodziewające się dziecka i dzieci w łonach matek otrzymały w Niej swoją opiekunkę.

………………………………………………………...

Matko Boża Bazylianko! Ufni w Twoją matczyną dobroć i wstawiennictwo u Syna Twego, zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy i błagania. Polecamy Ci wszystkie nasze sprawy; nasze rodziny oraz wszystkie dzieci narodu polskiego, żyjące w kraju i na całym świecie.

Za Twoją obecność w tym Cudownym Obrazie, za niezliczone łaski, których hojnie udzielasz nam od lat - dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Za Twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz nas, prowadząc do Syna Swojego, umacniając wiarę w naszych sercach, nawracając grzeszników, lecząc i pocieszając chorych- dziękujemy Ci, Matko Boża Bazylianko!

Za to, że przez zaniedbania w wierze i obojętność religijną tak często odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości - Przepraszamy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Za to, że tak często zamknięci w kręgu własnych spraw nie widzieliśmy potrzeb naszych głodnych, bezdomnych, chorych i smutnych braci - przepraszamy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty Obraz obecna jesteś w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i pomoc  w doświadczeniach, kłopotach i trudnościach codziennych - wysławiamy i miłujemy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary, Matko Boża Bazylianko, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.

Kiedy czujemy się samotni, opuszczeni i zagrożeni, Matko Boża Bazylianko, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.

W niebezpieczeństwie ulegania nałogom i grzechom, Matko Boża Bazylianko, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.

Abyś nadal królowała w naszym życiu osobistym i rodzinnym- prosimy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Abyś wyjednała nam u Syna Twojego łaski, o które Cię błagamy- prosimy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Na zakończenie: Pod Twoją Obronę…

Apel Jasnogórski

Błogosławieństwo


III
MODLITWA ZAWIERZENIA

Matko Boża Bazylianko ,, Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!...”. Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dzisiaj na miejscu wybranym i szczególnie przez Ciebie, Matuchno, miłowanym.

Pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w Tym poświęceniu za świat, za ludzkość, za naszą parafię które tylko w Jego Boskim sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić!

Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego ,,nie dostaje cierpieniom Chrystusa”(Kol 1,24).

Niechże więc będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości. Niech będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień po dniu, z niewyczerpaną hojnością przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn Jezus (por. J 2,5), dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią.

Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi, całą naszą parafię i wszystkich, którzy do Ciebie przybywają, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogę ku przyszłości.

Od głodu i wojny - wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny - wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania - wybaw nas!
Od nienawiści, od podeptania godności dziecka Bożego- wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym- wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań - wybaw nas!
Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich- wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu- wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej.
Niech powstrzyma zło!
Niech przetworzy sumienia!


POWIERZENIE SIEBIE I ŚWIATA MATCE BOŻEJ BAZYLIANCE

I .
Matko Odkupiciela! Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprostsza, Tyś jest przychodnią bramą do raju wiecznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.

Dziś, zgromadzeni u Twych stóp, Matko Chrystusowa i Matko Kościoła, raz jeszcze zwracamy się do Ciebie, aby podziękować za wszystko coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat dla Kościoła, dla każdego z nas i dla całej ludzkości. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko! Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko Misyjnego Kościoła- krocząc drogami ziemi w trzecim millenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko ludzi- dziękujemy Ci za powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii i za Twoją nieustanną opiekę nad nimi. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko naszego Narodu - dziękujemy Ci za wolność naszej Ojczyzny, za niespodziewane przemiany, które niech przywrócą wiarę w lepszą  przyszłość naszego narodu. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko życia- dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko życia - dziękujemy Ci za to że jesteś przy każdym z nas, że ciągle czujemy Twoją opiekuńczą obecność. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Matko każdego człowieka- walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce. Dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

II .
Okaż, że jesteś Matką
- Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Matko miłości doskonałej.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Matko nadziei i pokoju.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Święta Matko Odkupiciela.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Nie przestawaj okazywać, że jesteś Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie, każdy z nas potrzebuje Ciebie.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej.
- Okaż, że jesteś Matką.

III.
Bądź nam towarzyszką drogi

Matko nadziei :
- Bądź towarzyszką drogi człowieka XXI wieku.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź z dziećmi i młodzieżą .
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką drogi wszystkich narodów.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód, nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
- Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką.
- Bądź nam towarzyszką drogi.

IV.
Okaż, że jesteś Matką

Matko ubogich:
- Tego, który umiera z głodu.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, który jest śmiertelnie chory.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, kto nie znajduje pracy.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, który jest bezdomny i nie ma gdzie się schronić.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tym, którzy czują się samotni, opuszczeni i zapomniani.
- Okaż, że jesteś Matką.
- Tym, którzy są pomawiani, oczerniani i nierozumiani.
- Okaż, że jesteś Matką.

 V.
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
- Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
- Niechaj nadejdzie zrozumienie i szacunek pomiędzy domownikami, sąsiadami i narodami.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
- Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

VI .
Czuwaj, Maryjo

- Na czekającej nas jeszcze drodze.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad każdym z nas.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad odpowiedzialnymi za losy państw.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad naszą parafią i naszymi rodzinami.
- Czuwaj Maryjo.
- Na drodze nowej ewangelizacji naszej Ojczyzny i całej Europy.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad posługą następcy Piotra, który jest Sługą Ewangelii i ludzi, kierując ich ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła.
- Czuwaj Maryjo.
- Nad posługą naszych duszpasterzy, którzy nas prowadzą do Domu Ojca.
- Czuwaj Maryjo.

VII.
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością

- W kolegialnej jedności z pasterzami.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
- W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
- Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

VIII.
Wspomóż nas Maryjo

- Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka.
- Wspomóż nas Maryjo.
- Niechaj nie ciąży nam zmęczenie.
- Wspomóż nas Maryjo.
- Niech trud nie opóźnia naszych kroków.
- Wspomóż nas Maryjo.
- Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca.
- Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niechaj nikogo z nas nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty. Świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie. Czuwaj Bazylianko nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w niebie pełni radości oglądali Twego Syna. Amen.


ZAWIERZENIE SIEBIE MARYI BAZYLIANCE

O jakże wiele jet spraw Matko Boża Bazylianko, które przy tym spotkaniu powinienem wyrazić, nazwać po imieniu. O jakże wiele jest małżeństw                i rodzin, o których chciałbym Ci tu powiedzieć, Matko, po imieniu! Zawierzam Ci je wszystkie w milczeniu. Zawierzam Ci je wszystkie, o, Matko Boża Bazylianko, Ty sama najlepiej je znasz i wiesz, czego im najbardziej trzeba.

Czynię to na miejscu, które sama wybrałaś, skąd widać wszystkie rodziny, całą naszą parafię, całą naszą Ojczyznę, ale także Kościół cały w wymiarach krajów i kontynentów: cały w Twoim macierzyńskim Sercu. Ten Kościół cały, w świecie współczesnym i przyszłym, Kościół postawiony na drogach ludzi, ludów, narodów i ludzkości, oddaję tutaj Tobie, Matko Boża Bazylianko, i zawierzam z bezgraniczną ufnością.

Pod Twoją obronę....

 

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search