Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Sakramenty i sakramentalia

Sakramenty oraz wykaz doku­men­tów potrzeb­nych do sakra­men­tów świę­tych i katolick­iego pogrzebu

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu koś­ciel­nego rodziców,
 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres),
 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji,
 • w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania  (aktualna; 3 miesiące ważności),
 • dowód oso­bisty,
 • ostat­nie świadectwo z religii,
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie przedmałżeńskiej,
 • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • dane personalne świadków (imię{imiona}nazwisko, adres zamieszkania, wiek.

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu,
 • zaświad­cze­nie o udzie­le­niu sakra­mentu chorych i wiatyku (Komu­nii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu (wys­tawia je kapelan szpitala)

 

Instrukcja dla duchowieństwa i wiernych diecezji ełckiej dotycząca sakramentu Bierzmowania dorosłych

Wstęp
Chrystus Pan powiedział: ,,Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu”(Mt 28,19 ) i ,, bądźcie moimi świadkami” (Dz 1,8 ). Obserwacja i refleksja teologiczna nad stanem wiary religijnej, nad udziałem w liturgii sakramentalnej i życiem apostolskim wiernych pobudzają do stwierdzenia, że u źródeł bierności i stagnacji duchowej leży między innymi niezadowalające rozumienie sakramentu Bierzmowania, jego istoty i roli jako kolejnego sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego. Powodem takiego rozumowania pozostaje także przypadkowość decyzji co do przyjęcia tego sakramentu; jak chęć wejścia na drogę sakramentalnego małżeństwa czy propozycja ,, bycia” ojcem lub matka chrzestną. Według oceny II Polskiego Synodu Plenarnego sytuacja ta uwarunkowana jest ,,brakiem odpowiedniej katechezy na temat Bierzmowania i jego konsekwencji dla życia chrześcijanina ‘’(Teksty robocze, 32). Kierując się troską o powierzony Lud Boży diecezji ełckiej, podejmujemy poszukiwanie nowych metod odnowy formacji przed sakramentem Bierzmowania, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłych już ochrzczonych, ale religijnie zaniedbanych, o czym informujemy w niniejszej Instrukcji.

I. Bierzmowanie a chrześcijańskie wtajemniczenie

1. Odkupienie dokonane przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest dziełem Boga Wszechmogącego, który wciąż uobecnia to działanie w sakramentach Kościoła. W paschalnym akcie chrztu rodzi nas dla siebie (J 3,5 ) i nadaje godność dziecka Boga. W sakramencie Bierzmowania Duch-Paraklet daje poznanie prawdy objawionej przez Ojca i Syna (J 14,26; 16,13 ) i udziela mocy do jej wyznawania i obrony. W Eucharystii Bóg daje nam samego siebie, dopełniając zbawczej obietnicy, ,,aby byli jedno ‘’ (J 17,21 ).
2. Te trzy sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia tak się ze sobą łączą, że doprowadzają do pełnej dojrzałości wyznawców Chrystusa, którzy w Kościele i świecie pełnią posłannictwo właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu (Obrzęd Chrześcijańskiego Wprowadzenia Dorosłych, Wprowadzenie ogólne, 2).
3. Działanie Ducha Świętego w szczególny sposób w sakramencie Bierzmowania kształtuje i dynamizuje życie chrześcijańskie w jego trzech podstawowych wymiarach: nauczaniu (doprowadzenie do poznania Boga Objawionego w Biblii ), liturgii (uobecnianie Boga i Jego zbawczego dzieła w sakramentach ), świadectwie (moc do spełniania Bożych przykazań miłości). Dlatego przygotowanie do Bierzmowania winno obejmować te trzy tworzące pełnię życia chrześcijańskiego dziedziny: katechezę, życie sakramentalne i moralność.

II.    Racje przemawiające za pogłębionym przygotowaniem dorosłych do przyjęcia sakramentu Bierzmowania

1.    Kandydaci do Bierzmowania w wieku pokatechizacyjnym zgłaszają się do kancelarii parafialnej zwykle po dłuższej przerwie w formacji religijnej, najczęściej przynagleni zamiarem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, nawróceniem lub inną przyczyną (np. bycie chrzestnym). Ich stopień religijnego zaangażowania i motywacja są zróżnicowane, bardzo często niewystarczające.
2.    Praktyka duszpasterska wykazuje, że przygotowanie dorosłych do sakramentu Bierzmowania nie jest zindywidualizowane i niedostatecznie uwzględnia faktyczny stan duchowy kandydatów. Przygotowanie polega zazwyczaj na wyegzekwowaniu od kandydata odpowiedzi na pewną ilość teoretycznych pytań, bez możliwości wniknięcia w praktykę chrześcijańskiego życia kandydata i choćby krótkiej formacji sakramentalnej.
3.    W takiej sytuacji przygotowanie ludzi dorosłych do sakramentu Bierzmowania należy ujednolicić i zreformować według poniższych zaleceń.
4.    Powiązania istniejące między poszczególnymi sakramentami, a zwłaszcza sakramentami chrześcijańskiej inicjacji ( chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia) sprawiają, że żaden z nich nie może być rozumiany ani przeżywany niezależnie od pozostałych (por. kan. 842, par. 2). Tym hardziej więź ta winna być wyeksponowana w formacji przygotowującej do przyjęcia danego sakramentu, aby wdrożyć kandydata w całościowe katolickie rozumienie misterium zbawienia dokonującego się dla nas tu i teraz (hodie ) za pośrednictwem sakramentów.
5.    ,,Odpowiednie ‘’ (por. kan. 843 ) przygotowanie do Bierzmowania jako dopełnienie chrztu winno zatem polegać na pogłębieniu wiedzy o sakramencie chrztu, pokuty i Eucharystii oraz na ożywieniu praktyki życia sakramentalnego i modlitwy przez wyrzeczenie się jeszcze raz grzechu i wyznanie wiary, czyli przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (por. kan. 889 i KL 71 ).
6.    Godziwe przygotowanie do sakramentu Bierzmowania wymaga odpowiednio długiego czasu, by kandydat mógł nie tylko zgłębić zasadnicze i wielorakie zagadnienia życia chrześcijańskiego, ale miał możliwość wprowadzenia w życie poznawanych prawd i kształtowania umiejętności współpracy z łaską otrzymywaną w regularnych spotkaniach z Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii. Kandydat w okresie przygotowawczym powinien podjąć rzetelną pracę nad sobą, by spotkanie z Bogiem przez Ducha w sakramencie Bierzmowania było rzeczywiście ubogaceniem go w procesie ,,postępu na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia‘’ (por. kan. 879 ) . Wtajemniczenie chrześcijańskie bowiem polega na ,,wprowadzeniu w tajemnicę zbawienia i praktykę obyczajów ewangelicznych ‘’ (por. DM 14 ).

III.    Wskazania szczegółowe

1.    Odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu Bierzmowania jest proboszcz, który może wyznaczyć do tego innego kapłana (por. kan. 890 ), lub katechetę.
2.    Bierzmowanie dorosłych w Katedrze Ełckiej obejmuje osoby pełnoletnie, po ukończeniu katechizacji szkolnej.

Przygotowanie

1.    Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata w formie spotkań indywidualnych uzgodnionych z miejscowymi duszpasterzami lub spotkań grupowych według zasad przez nich określonych. Przygotowanie parafialne powinno trwać minimum 6 tygodni (tematy katechez załączone w Aneksie)

a)    winno odbywać się w oparciu o rok liturgiczny, tak żeby kandydat w okresie przygotowania mógł przeżyć ze wspólnotą Kościoła przynajmniej jeden z ważnych okresów liturgicznych :Paschę lub Boże Narodzenie ;
b)    b) w rozmowie kandydat powinien okazać metrykę chrztu, ewentualnie świadectwo sakramentalnego małżeństwa, oraz przedstawić stan swojego życia chrześcijańskiego i dotychczasową formację obejmującą nie tylko katechezę, ale też życie sakramentalne i moralne, przyczyny zaniedbania i zapóźnienia religijnego
c)    formacja powinna uwzględniać i podkreślać moment szczerego nawrócenia i podjęcia praktyki sakramentalnej spowiedzi, Komunii Świętej i niedzielnej Eucharystii;
d)    kandydat winien wykazać się postępem w pracy nad sobą i kształtowaniem cnót chrześcijańskich.

2.    Dwa razy w roku może być przeprowadzony specjalny Kurs przygotowawczy do Bierzmowania dla osób dorosłych w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku; czas trwania- 6 tygodni (tematy katechez załączone w Aneksie )
a)    zainteresowani muszą przynieść z sobą zgodę proboszcza na przygotowanie poza Parafią oraz do wglądu metrykę chrztu. Kurs wiąże się z opłatą manipulacyjną
b)    uczestnicy w trakcie kursu dostają lekturę obowiązkową oraz zadania do pracy własnej.
c)    Kurs kończy się próbą liturgiczną, na którą zaprasza się świadka Bierzmowania. Świadek powinien przynieść ze swojej parafii zamieszkania świadectwo moralności.

Zgłoszenie po przygotowaniu
Kandydat, po przygotowaniu zgłasza się do kancelarii Parafii Katedralnej w Ełku. Przy zgłoszeniu wymagane są:
- zaświadczenie stwierdzające przygotowanie do Bierzmowania, wydane przez własnego proboszcza lub prowadzącego kurs w WSD w Ełku (wzór w Aneksie)
- potwierdzenie przystąpienia do sakramentu pokuty przed Bierzmowaniem
- metryka chrztu
- zaświadczenie świadka, dopuszczające go do tej godności (świadek jest osobą praktykującą wiarę,  zgłasza się do kancelarii w parafii, w której mieszka i prosi kapłana o świadectwo moralności potwierdzające praktyki religijne)
- zwyczajowa ofiara związana z kosztami kancelaryjnymi
- Obowiązuje elegancki strój!
Zgłoszenia kandydatów do Bierzmowania odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy przed ostatnią sobotą miesiąca.
Uwaga: Zgłoszenia nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą przyjmowane! Duszpasterze parafii katedralnej zastrzegają sobie także prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy weryfikującej jego przygotowanie, w wyniku której kandydat może zostać niedopuszczony do sakramentu Bierzmowania!

IV.    Uwagi końcowe

1.    Sakrament Bierzmowania dla osób w wieku pokatechizacyjnym jest udzielany w Katedrze w Ełku w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 12.00 (soboty podane są w Kalendarzu Liturgicznym Diecezji Ełckiej).
2.    W dniu Bierzmowania kandydat przybywa do Katedry pół godziny przed terminem udzielania sakramentu wraz ze swoim świadkiem.
3.    Świadectwo Bierzmowania potwierdza proboszcz Parafii Katedralnej.
4.    Zaleca się, aby rocznicę Bierzmowania obchodzić w Kościele Katedralnym w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata na Mszy świętej o godzinie 9.45, dla wyrażenia wdzięczności Bogu i dla umocnienia wiary.
5.    Instrukcja niniejsza winna być dostępna w każdej kancelarii parafialnej (także na stronach internetowych) i pilnie przestrzegana przez proboszczów i odpowiedzialnych za duszpasterstwo tych, którzy przyjmują Bierzmowanie.
6.    Powyższe postanowienia obowiązują od daty promulgacji Instrukcji.

Zatwierdzam na okres 2 lat.
Ełk, 14 marca 2018 roku    

Jerzy Mazur Biskup Ełcki


N. 271/2018
Ks. Marcin Maczan Kanclerz Kurii

Aneks do Instrukcji

1. Świadkiem Bierzmowania (por. kan. 893, 874 KPK ) może być ten, kto:
- ukończył szesnaście lat, chyba że Biskup diecezjalny dla słusznej przyczyny zezwoli na dopuszczenie wyjątku,
- jest katolikiem Bierzmowanym, praktykującym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej,
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego sakrament.
2. Wykaz obowiązujących tematów katechez w przygotowaniu dalszym:
- wiara w Jezusa Chrystusa, Boga Wcielonego, który prowadzi do Ojca w Duchu Świętym, i świadome wyrażanie tej wiary znakiem krzyża (zarys historii zbawienia: raj- grzech pierworodny- odkupienie)
- umieranie dla grzechu, by żyć dla Boga: chrzcielne ,,wyrzekam się- wierzę’’
- rozumienie Kościoła jako wspólnoty ochrzczonych, wierzących w Chrystusa i świadczących o Chrystusie- jako ustanowione przez Chrystusa konieczne narzędzie zbawienia we wspólnocie (Mt 16, 18-20 i J 20, 21-?3) i miejsce rzeczywistego spotkania z Bogiem Wcielonym w sakramentach świętych (Mt 28, 20 i Mk 14, 22-25)
- poznawanie Chrystusa przez słuchanie Ewangelii w niedzielnej Mszy świętej i przez przyjmowanie Jego Ciała    w Eucharystii, by On był sumieniem i mocą dla codziennego życia
- sakrament pokuty i pojednania jako konieczny warunek nieustannego nawracania się i poddawania światłu Ducha Świętego otrzymanego w Bierzmowaniu
- wierność Chrystusowi w życiu według stanu, zawodu i powołania do apostolstwa w Kościele i świecie.
3. Pozycje zalecane w procesie formacji sakramentalnej:
- Teologia dla szkół średnich Być chrześcijaninem dziś (red. Ks. M. Rusecki), Lublin 1992
- YOUCAT- Bierzmowanie 2016, Edycja św. Pawła

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search